Regulamin

 Regulamin korzystania ze sklepu internetowego http://loveinamist.pl

Niniejszy regulamin określa warunki i zasady korzystania ze sklepu internetowego http://loveinamist.pl

I. Definicje

Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o:

1. Sklep – należy przez to rozumieć sklep internetowy działający pod adresem http://loveinamist.pl prowadzący sprzedaż produktów znajdujących się w jego ofercie.

2. Właściciel/Mist – należy przez to rozumieć Pana Macieja Kościelniaka prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą LIAM AGATA WASILJEW Warecka 5/7 /16 00-034 Warszawa NIP: 5252388070

3. Konto – należy przez to rozumieć zbiór usług świadczonych przez Sklep wraz z indywidualnymi ustawieniami Nabywcy, dzięki którym Nabywca może korzystać ze Sklepu, a także obszar zawierający dane na temat przeprowadzanych transakcji oraz instrument służący do realizacji składanych przez Nabywcę zamówień.

4. Konsument – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, o której mowa w art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93 ze zm.), tj. osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

5. E-mail – należy przez to rozumieć indywidualną i niepowtarzalną nazwę będącą unikalnym identyfikatorem Nabywcy w Sklepie, jak również adres poczty e-mail Nabywcy.

6. Nabywca/Klient – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osobę prawną oraz jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, ale mogącą we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania. Nabywcą może być osoba, która ukończyła 13 rok życia, ale nie ukończyła 18 lat, w zakresie w jakim może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa.

7. Regulamin – należy przez to rozumieć niniejszy regulamin, określający warunki i zasady korzystania ze Sklepu oraz nabywania w nim produktów, znajdujący się pod adresem http://loveinamist.pl/regulamin.

8. Rejestracja – należy przez to rozumieć jednorazową czynność polegającą na założeniu przez Nabywcę Konta, dokonaną z wykorzystaniem formularza rejestracyjnego udostępnionego na jednej z podstron Sklepu.

9. Sklep – należy przez to rozumieć sklep internetowy prowadzony przez Agatę Wasiljew pod adresem internetowym http://loveinamist.pl na warunkach i zasadach określonych w Regulaminie.

10. Towar – należy przez to rozumieć rzecz ruchomą (towar konsumpcyjny), znajdującą się w ofercie handlowej Sklepu i sprzedawaną w zakresie działalności gospodarczej Właściciela.

11. Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, poza dniami ustawowo wolnymi od pracy.

II.  Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa warunki i zasady korzystania ze sklepu internetowego http://loveinamist.pl

2. Podmiotem prowadzącym Sklep oraz właścicielem Sklepu jest Agata Wasiljew.

3. Wszystkie Towary oferowane w Sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały wprowadzone do obrotu na polski rynek w sposób legalny i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.

4. Dostęp do Konta i Towarów oferowanych przez Właściciela na zasadach i warunkach określonych w Regulaminie mają tylko i wyłącznie Nabywcy, którzy dokonali Rejestracji Konta w sposób wskazany w Regulaminie.

5. Warunkiem korzystania ze Sklepu oraz możliwości nabycia Towarów na zasadach określonych w Regulaminie jest zapoznanie się z treścią Regulaminu oraz wyrażenie przez Nabywcę zgody na warunki określone w Regulaminie.

6. Nabywca może nieodpłatnie zapoznać się z Regulaminem, jak również pobrać treść Regulaminu w wersji elektronicznej. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej http://loveinamist.pl

7. Dla prowadzenia jakiejkolwiek aktywności Klienta w Sklepie konieczne jest poprawne działanie sieci Internet, korzystanie z przeglądarki internetowej oraz posiadanie konta poczty e-mail.

8. Sklep internetowy jest czynny przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu dając możliwość Klientowi do złożenia zamówienia o każdej porze.

III. Rejestracja Konta

1. LIAM informuje, że możliwość zakupu Towarów w Sklepie na zasadach określonych w Regulaminie istnieje po zarejestrowaniu Konta w Sklepie, a tym samym pozostawieniu danych osobowych Nabywcy w Sklepie, w sposób określony w niniejszym rozdziale Regulaminu.

2. Rejestracja Nabywcy w Sklepie, a tym samym utworzenie Konta, następuje poprzez naciśnięcie przez Nabywcę przycisku „Załóż nowe konto” oraz wypełnienie formularza rejestracyjnego udostępnianego na jednej z podstron Sklepu. Rejestracja będzie możliwa, jeżeli Nabywca – poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola –potwierdzi, że zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje jego postanowienia.

3. Nabywca powinien wypełnić formularz rejestracyjny zawierający dane umożliwiające Właścicielowi wykonanie umowy, poprzez podanie co najmniej następujących danych:

a. Imię;
b. Nazwisko;
c. E-mail;
d. Telefon;
e. Adres;
f. Kraj;
g. Region/Województwo;
h. Hasło;

4. Wykonując czynności, o których mowa  ust. 3 Nabywca powinien podać dane zgodne z prawdą, dokładne i aktualne, tak aby nie wprowadzały one w błąd oraz nie naruszały praw osób trzecich.

5. Nabywca nie powinien udostępniać osobom trzecim hasła.

6. Uzyskanie przez Nabywcę dostępu do Konta oraz korzystanie z możliwości zakupu Towarów dostępnych w Sklepie możliwe jest po zalogowaniu się Nabywcy do sklepu z użyciem prawidłowego E-maila oraz Hasła.

IV. Zasady korzystania.

1. Nabywca jest zobowiązany do:

a. korzystania ze Sklepu w sposób niezakłócający jego funkcjonowaniu, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń;

b. niepodejmowania takich działań jak: rozsyłanie lub umieszczanie w Sklepie niezamówionej informacji handlowej, podejmowanie czynności informatycznych lub wszelkich innych mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Nabywcy;

c. korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz postanowieniami Regulaminu;

d. niedostarczania i niezamieszczania w Sklepie treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa;

e. korzystania ze Sklepu w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Nabywców oraz dla Właściciela, z poszanowaniem ich dóbr osobistych, w tym prawa do prywatności, oraz wszelkich przysługujących im praw,

f. przestrzegania zasad współżycia społecznego i dobrych obyczajów,

2. Użytkownikowi nie wolno korzystać z Kont innych Użytkowników oraz udostępniać swojego Konta innym osobom, z wyjątkiem przypadków, gdy Nabywca niebędący Konsumentem udostępni Konto osobom należycie umocowanym przez Nabywcę niebędącego Konsumentem do działania w jego imieniu i na jego rzecz.

3. Nabywca może w każdej chwili usunąć swoje Konto, w takim przypadku wszystkie informacje oraz dane podane w momencie Rejestracji zostaną usunięte przez Właściciela Sklepu.

V.  Zasady składania zamówień w Sklepie

1. Do zapoznania się z aktualną ofertą handlową Love In A Mist służy strona internetowa Sklepu – http://loveinamist.pl. Sklep prowadzi sprzedaż Towarów za pośrednictwem sieci Internet.

2. Informacje dostępne na stronie internetowej Sklepu – http://loveinamist.pl  – nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93 ze zm.). Informacje dostępne na stronie internetowej Sklepu – http://loveinamist.pl – stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w myśl art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93 ze zm.). Powyższe nie dotyczy Nabywców będących Konsumentami.

3. Klient, dla dokonywania zakupów w Sklepie powinien dodawać dostępne aktualnie w Sklepie produkty do wirtualnego Koszyka. Wybór Towaru następuje poprzez wybranie opcji „Do koszyka” znajdującej się przy każdym z produktów lub jego bliższym opisie.

4. Klient w każdym czasie ma możliwość sprawdzenia i zmiany stanu koszyka poprzez kliknięcie na obrazku koszyka w górnym pasku.

5. Celem zakończenia zakupów należy dokonać wyboru opcji „KASA”, a następnie wybrać opcje logowania lub rejestracji w zależności od tego czy Klient posiada już zarejestrowane konto.

6. Po dokonaniu rejestracji i aktywacji konta Klienta lub zalogowaniu, Klient zobowiązany będzie dokonać wyboru opcji dostawy i płatności oraz zakreślić wszelkie inne wymagane pola oraz ostatecznie wybrać opcje „ZAMAWIAM”.

7. Po dokonaniu wyboru opcji „ZAMAWIAM” Klient na ekranie monitora uzyska specyfikację wszelkich danych dotyczących zamówienia i celem zakończenia procesu zakupów zobowiązany będzie wybrać opcję „KONTYNUUJ” oraz ponownie „ZAMAWIAM” co skutkować będzie ostatecznym potwierdzeniem złożenia zamówienia oraz przesłaniem przez Sklep na wskazany przez Klienta adres e-mail, potwierdzenia złożenia zamówienia wraz z wszelkimi danymi dotyczącymi zamówienia.

8. Potwierdzenie zamówienia skutkuje zawarciem umowy kupna-sprzedaży z Właścicielem w zakresie zamówionych Towarów.

9. Nabywca ma prawo odwołać złożone zamówienie do czasu, gdy nie zostanie ono przekazane do realizacji przewoźnikowi. W tym celu Nabywca jest zobowiązany skontaktować się z Właścicielem za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej info@loveinamist.pl

10. Zamówienie zostanie zrealizowane, pod warunkiem dostępności Towaru w Sklepie. W przypadku, gdy zamówiony Towar nie będzie dostępny Właściciel niezwłocznie – nie później jednak niż w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia zawarcia umowy – skontaktuje się z Nabywcą w celu ewentualnej zmiany zamówionego Towaru, anulowania zamówienia lub określenia nowego terminu realizacji zamówienia. Powyższe nie dotyczy Nabywców będących Konsumentami.

11. W przypadku zamówienia zakupu Towaru złożonego przez Nabywcę będącego Konsumentem, gdy Właściciel nie będzie mógł spełnić świadczenia z tego powodu, że Towar nie jest dostępny, powinien on niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie 30 (trzydziestu) dni od zawarcia umowy, zawiadomić o tym Nabywcę będącego Konsumentem i zwrócić całą otrzymaną od niego sumę pieniężną.

12. W przypadku zamówienia Towaru złożonego przez Nabywcę będącego Konsumentem, gdy LIAM nie będzie mogła wykonać swojego zobowiązania z powodu choćby przejściowej niemożności spełnienia świadczenia o właściwościach zamówionych przez Nabywcę będącego Konsumentem, Właściciel będzie mógł zwolnić się z zobowiązania przez spełnienie świadczenia zastępczego, odpowiadającego tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę lub wynagrodzenie, informując zarazem Nabywcę będącego Konsumentem na piśmie o jego prawie nieprzyjęcia tego świadczenia i odstąpienia od umowy, ze zwrotem rzeczy na koszt Właściciela. W tym przypadku Nabywca będący Konsumentem ma prawo odstąpić od umowy w sposób i na zasadach określonych w rozdziale VII. poniżej. Zwrot rzeczy następuje w takim wypadku na koszt Love In A Mist.

13. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia (w panelu Klienta) i podejmuje decyzje o sposobie jego dalszej realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).

14. Sklep obsługuje zamówienia, których adres dostawy znajduje się również poza terenem Polski. Wszelkie koszty transportu, celne oraz wszelkie inne związane z doręczeniem towaru poza teren Polski obciążają Klienta. O kosztach tych Klient zostanie poinformowany telefonicznie lub e-mailowo.

15. Sklep dopuszcza możliwość odbioru osobistego po uprzednim ustaleniu warunków odbioru.

VI. Płatność i dostawa

1. Wszelkie szczegółowe warunki i koszty dostaw są zawarte pod adresem http://loveinamist.pl/przesylki

2. Ceny podane w Sklepie dostępne na stronie internetowej http://loveinamist.pl są cenami podawanymi w walucie polskiej – złoty polski oraz uwzględniają podatek od towarów i usług w wysokości zgodnej z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa.

3. Ceny nie obejmują kosztów przesyłki zamówionego Towaru na adres wskazany przez Nabywcę. Koszt przesyłki Towaru w całości pokrywa Nabywca. Koszt przesyłki Towaru jest uzależniony od wybranego przez Nabywcę sposobu dostawy Towaru..

4. Nabywca ma możliwość dokonać zapłaty ceny tytułem złożonego zamówienia w następujących formach:

a) gotówką w momencie odbioru osobistego,

b) jako przedpłata – przelewem bankowym na wskazane przez Sklep konto bankowe lub poprzez  PayPal.

5. W przypadku powstania nadpłaty na koncie Klienta w związku z płatnościami za zamówione produkty, Sklep zobowiązuje się zwrócić nadpłaconą kwotę na konto bankowe wskazane przez Klienta. Na wyraźne życzenie Klienta (zgłoszone mailem, z adresu podanego podczas rejestracji lub wskazanego przy składaniu zamówienia lub listem poleconym na adres ul. Lazurowa 6/124, 01-315 Warszawa), nadpłacona kwota może również zostać wykorzystana do pomniejszenia należnej kwoty przy kolejnym zamówieniu składanym w Sklepie przez Klienta.

6. Ceną ostateczną, wiążącą Właściciela i Klienta jest cena produktu podana w Koszyku w chwili składania zamówienia przez Klienta.

7. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia (wraz z kosztami przesyłki) udostępniana jest na etapie trzecim procesu zakupowego, przed wyborem ponownej opcji „ZAMAWIAM”.

VII. Odstąpienie od umowy

1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 (czternastu) dni od dnia objęcia rzeczy przez Konsumenta w posiadanie lub wskazaną przez niego osobę trzecią. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

2. Do zachowania niniejszego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Konsument może skorzystać ze wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy, stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu, który można pobrać tutaj.

3. W przypadku odstąpienia od Umowy, Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 (czternaście) dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej Umowy.

4. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż 14 (czternaście) dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem. 

5. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru. Uznaje się, iż zerwanie metki jubilerskiej nie jest konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

6. Prawo odstąpienia od umowy, nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów m.in. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia, w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami, o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy. 

7. Bezpośrednie koszty odesłania Towaru do Sprzedawcy w sytuacji odstąpienia od umowy zawartej na odległość ponosi Konsument.

VIII. REKLAMACJA

1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia Konsumentowi Towarów bez wad. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Konsumenta, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Konsumentowi przysługuje rękojmia w postaci usunięcia wady, wymiany rzeczy na wolną od wad, obniżenia ceny lub odstąpienia od Umowy.

2. Reklamacje należy składać na adres pocztowy wskazany w kontakcie Sprzedawcy. Dla usprawnienia procedury reklamacyjnej, reklamowany Towar winien być dostarczony wraz z dowodem zakupu i zgłoszeniem reklamacyjnym.

3. Sprzedawca w ciągu 14 (czternastu) dni ustosunkuje się do żądania Konsumenta.

4. Procedura reklamacyjna dotyczy odpowiednio usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę. Reklamacje na działalność Usługodawcy należy składać na adres pocztowy lub mailowy wskazany w Kontakcie.

IX. Ochrona danych osobowych

1. W momencie akceptacji Regulaminu, Nabywca wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez LIAM, zgodnie z warunkami Regulaminu i na zasadach w nim określonych.

2. Administratorem danych osobowych Nabywców jest Właściciel, który dokonuje przetwarzania danych osobowych zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

3. Właściciel Sklepu zapewnia, iż dane osobowe, o których mowa w ust. 1 powyżej przetwarzane będą wyłącznie dla celów realizacji umowy zawartej na warunkach i zasadach określonych w Regulaminie oraz dla celów marketingowych MIST. Dane osobowe Nabywcy mogą być przetwarzane przez  LIAM w celu nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego pomiędzy Nabywcą oraz LIAM.

4. LIAM stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych Nabywcy odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną. LIAM – w szczególności – zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

5. LIAM zapewnia, iż dołoży szczególnej staranności w celu ochrony interesów Nabywcy.

6. LIAM zapewnia, iż pozyskane dane osobowe Nabywcy będą:

a. przetwarzane zgodnie z prawem;

b. zbierane dla oznaczonych – zgodnych z prawem – celów i nie będą poddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami;

c. merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane;

d. przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

7. LIAM zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Nabywcy właściwym organom, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawą prawną oraz zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa.

8. LIAM oświadcza, iż w celu gromadzenia informacji wykorzystuje pliki typu Cookies. Sklep używa „cookies”, które przyczyniają się do większej użyteczności, funkcjonalności oraz łatwości obsługi Sklepu. Instrumenty te ułatwiają Klientom również szybsze poruszanie się po stronie Sklepu . Dodatkowo, pliki cookies pozwalają zmierzyć częstotliwość odsłon strony oraz najchętniej oglądane produkty. Cookies to małe pliki tekstowe, które są przechowywane w systemie komputera. Informujemy, że niektóre z tych plików zostają przeniesione z serwera Sklepu do systemu komputerowego Klienta. Istnieje możliwość zablokowania plików cookies w każdym momencie, o ile używana przeglądarka posiada stosowną funkcję. Należy pamiętać, że po blokadzie plików cookies możliwość korzystania z niektórych funkcji Sklepu zostanie w znacznym stopniu ograniczona lub wyłączona.

9. Każdy Nabywca ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich poprawiania, uzupełniania oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych i ich usunięcia, zwracając się w tym celu do LIAM za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres info@loveinamist.pl lub listownie na adres ul. LIAM AGATA WASILJEW Warecka 5/7 /16 00-034.

10. Jeśli Nabywca umieszcza w Sklepie jakiekolwiek dane osobowe innych osób (w tym ich imię i nazwisko, numer telefonu lub adres poczty elektronicznej), może to uczynić jedynie na własną odpowiedzialność oraz pod warunkiem nienaruszania przepisów powszechnie obowiązującego prawa i dóbr osobistych tych osób.

11. LIAM oświadcza, iż dołoży szczególnej staranność, aby zapewnić Nabywcy wysoki poziom bezpieczeństwa w zakresie korzystania ze Sklepu. Wszelkie zdarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo przekazu informacji, w tym również dotyczące podejrzenia udostępniania plików zawierających wirusy i innych plików o podobnych charakterze, należy zgłaszać do MIST na adres poczty elektronicznej info@loveinamist.pl .

12. LIAM informuje, a Nabywca wyraża zgodę, aby wszelkie powiadomienia, informacje lub inne wiadomości od MIST związane z realizacją umowy były przesyłane drogą elektroniczną na adres E-mail Nabywcy wskazany w formularzu rejestracyjnym.

IX. postanowienia końcowe

1. LIAM oświadcza, iż dołożyła wszelkich starań, aby informacje prezentowane na stronie internetowej Sklepu – http://www.loveinamist.pl/ były prawdziwe i aktualne.

2. LIAM zastrzega, że Sklep oraz zawarte w nim elementy graficzne LIAM, logotypy Love In A Mist, rozwiązania nawigacyjne, wybór i układ prezentowanych w ramach Sklepu treści stanowią przedmiot wyłącznych praw MIST.

3.      W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie znajdują przepisy następujących ustaw:

a. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93 ze zm.);

b. ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.);

c. ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r., poz. 1225 z późn. zm.);

d. ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

e. ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2002 r., Nr 141, poz. 1176 ze zm.).

4. W przypadku sporów powstałych w związku z realizacją umowy oraz na tle obowiązywania Regulaminu sądem właściwym do rozpatrywania przedmiotowych sporów będzie sąd właściwy miejscowo ze względu na siedzibę MIST. Powyższe nie dotyczy Nabywców będących Konsumentami.

5. Aktualna wersja Regulaminu jest zawsze dostępna dla Nabywcy na stronie internetowej Sklepu. W trakcie realizacji zamówienia obowiązuje Regulamin zaakceptowany przez Nabywcę przy składaniu zamówienia, chyba że warunki nowego Regulaminu są dla niego korzystniejsze.

Facebook